Mübarek ay Ramazan

Ramazan ayı ki insanları irşad için hak ile batılı ayırt eden, hidayet ve deliller halinde bulunan Kur’an onda indirildi.Onun için sizden her kim bu aya erişirse oruç tutsun (Bakara, 185)
“Recep; Allah’ın, Şaban; Benim, Ramazan; Ümmetimin ayıdır!” Hadis-i Şerif

“Yarının yollarında yılları da Ramazan’sız bırakma Allah’ım!”

-Arif Nihat Asya

Kulüp BAŞKANI:KEMAL BİGE

Alîm ve Hakîm olan Allah’ın adıyla,

İslam dini, ilk emrin vahyolunduğu günden bu yana etki alanını genişleterek
çağları ve coğrafyaları aşan bir medeniyet inşa etmiştir. 23 yıllık vahiy süreci, bugün İslamiyet’i hak din olarak görsün veya görmesin, her modern toplumun tarihsel yazgısını şekillendirmede rol oynamıştır. İslam kültür ve medeniyet coğrafyasına baktığımızda yüzyıllar boyunca, iktisattan siyasete, aile hukukundan eğitime, bütün uygulama ve düşünce alanlarında İslam öğretilerinin izi görülmektedir. Ülkemizi de içine alan bu coğrafyalarda, İslam öğretileri tam anlamıyla kavranamadan, yapılacak insan ve toplum bilimleri çalışmalarının başarıya ulaşması beklenilemez.

KULÜP BAŞKANI:KEMAL BİGE

Biz Kimiz?

2017 senesinde topluluk olarak yola çıktık. Bugünden itibaren , gittikçe
genişleyecek etkinlik alanlarımız, gönüllü ve katılımcı kitlemizle okuldaki mevcudiyetimizi sürdüreceğiz. Bu kulüp zemininde bilgi üretiminin yanı sıra, sosyal faaliyetlerimizle üniversitemiz 
mensupları arasında bir muhabbet meclisi kurabilmeyi de ümit ediyoruz. Bu meclisin sizlerden gelecek katkılarla halka halka büyümesi temennimizdir.

Gayret bizden, tevfik Allah’tan.
KEMAL BİGE

Biz Kimiz?

İSTAK;İslam’ı anlama gayretini merkeze alarak, yeni bir soluk katmak amacıyla kuruldu. Bu amaç doğrultusundaki konferans, sempozyum, sergi, atölye çalışmaları, söyleşi gibi faaliyetlerimiz, felsefe, tarih, iktisat, sosyoloji, psikoloji, sanat gibi disiplinlerin yanında fıkıh, siyer, kelam gibi İslami ilimlerin etrafında
şekillenmektedir.

Kulüp Başkanı:KEMAL BİGE

İslam tarihi, İslam dininin 7. yüzyılda ortaya çıkışından ve İslam Devleti’nin kurulmasından başlayarak modern zamanlara kadar uzanan süreçte, İslam dini, İslam dinini benimseyen bölge ve toplumlar ile bu toplumların İslam çatısı altında ortaya koyduğu şeyleri barındıran tarih kolu. İslam tarihi, İslam inancını hem bir din hem de bir toplumsalmüessese olarak ele alır ve sonuç, olay ve keşifleri bu bağlamda sunar.

İslam tarihinde genel olarak Hz.Muhammed’in doğuşundan ölümüne kadar geçen zaman, ondan sonraki hilafet dönemi, daha sonraki saltanat devletleri ve modern zamanlarda ortaya çıkan yeni akım ve durumlar ele alınır. Kabaca dört ana parçaya bölünebilse de, farklı yönlerden farklı şekillerde bölünmeler gerçekleşir, siyasi İslam tarihi farklı bir bölünmeyle incelenirken bilimsel keşifleri konu alan İslam tarihi daha farklı bir bölünme içerir.

İslam tarihinin merkezini ve İslam tarihinin altın çağını teşkil eden dönem dinin doğuşundan, Hz.Muhammed’in ölümüne kadar devam eden ve İslami kaynaklarda Asr-ı Saadet (saadet devri) olarak adlandırılan dönemdir.

Kulüp Başkanı:KEMAL BİGE

Fakülte:Fen Edebiyat Fakültesi

Akademik Danışman:Ahmet ALTUNGÖK

KULÜP BAŞKANI:KEMAL BİGE

Birim:Oğuz-Türkmen Araştırmaları Uyg. ve Araş. Merkezi